පාඨමාලා

වඩු කාර්මික ශිල්පී ( ගෘහ භාණ්ඩ ) NVQ L4

මෝටර් රථ කාර්මික ශිල්පී NVQ L3

විද්‍යානුකූල ඇදුම් කැපීම් හා මැසීම් ශිල්පී NVQ L4

පරිගණක යෙදවුම් සහයක NVQ L3

hardware, computer, repair

පරිගණක දෘඩාංග ඒකලස් කිරීම් ශිල්පී NVQ L4

office, business, colleagues

තොරතුරැ සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශිල්පී NVQ L4

Translate »