ඡායාරූප ගැලරිය

NVQ සහතික පත්‍ර ප්‍රධානෝත්සවය

ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන ජාලයේ වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා සාර්ථකව හදාරා අවසන් කළ පුහුණුලාභීන් 120 දෙනෙකු සදහා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහතික (NVQ) පත්‍ර හා උපකරණ කට්ටල බෙදා දීමේ උත්සවය සදහා තෙළුල්ල ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරැ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ  පැමිණීම

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ  පැමිණීම

සමාජ සත්කාරක සේවාවන්

මෝටර් රථ කාර්මික ශිල්පී NVQ L3

වඩු කාර්මික ශිල්පී ( ගෘහ භාණ්ඩ ) NVQ L4

විද්‍යානුකූල ඇදුම් කැපීම් හා මැසීම් ශිල්පී NVQ L4

පරිගණක යෙදවුම් සහයක NVQ L3

Translate »